No.243 Sagar War Aparment

No.243 Sagar War Aparment Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္ (၂၄၃)၊ စကား၀ါ(၃)လမ္းႏွင့္ သဒၵါလမ္းေထာင့္၊ ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ပေရာဂ်က္ျပီးစီးမည့္အခ်ိန္

* ၂၀၁၉ ခုနွစ္

Developer

Sun Myat Tun

Designer

Sun Myat Tun

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* ၁၂ ေပ x ေပ ၅၀ (စတုရန္းေပ ၆၂၅ ေပ)

ေစ်းႏႈန္း

*က်ပ္သိန္း ၂၁၀ မွ ၆၈၅ သိန္း (အထပ္အျမင့္ေပၚမူတည္)

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

၃၀% Cash Down

က်န္ရွိေငြကို KBZ or CB ၅ ႏွစ္အရစ္က်

ပေရာဂ်က္ဧ။္တည္ေနရာကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

ပေရာဂ်က္ဧ။္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Source : Sun Myat Tun(SMT)

Read 1782 times Last modified on Thursday, 23 August 2018 14:14
Rate this item
(0 votes)