ဓနျပည့္စံု Condominium

ဓနျပည့္စံု Condominium Google

၎ကြန္ဒိုကို အမွတ္(၁၇၀) ၊ ကန္လမ္း ၊ (၁၀) ရပ္ကြက္ ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္တြင္အခန္းအပ္နိင္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရပါသည္။
ယင္းပေရာဂ်က္ကို Yone Min Construction မွဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ားမွဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ Yone Min Development မွ Develop လုပ္၍ေဆာက္လုပ္သည္ဟုသိရပါသည္။
အထပ္ေပါင္း ၈ ထပ္ရွိ၍တစ္လႊာလွ်င္ (၄)ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
Penthouse တစ္ခန္းလည္းပါ၀င္ပါသည္။
အခန္းမ်ားဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ Unit A  စတုရန္းေပ ၁၁၇၂ ေပ ၊ Unit B စတုရန္းေပ ၁၁၇၂ ေပ ၊ Unit C စတုရန္းေပ ၁၂၇၈ ၊ Unit D စတုရန္းေပ ၁၂၇၈ ေပ ျဖစ္၍ Penthouse ဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ စတုရန္းေပ ၁၂၀၈  ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဓာတ္ေလွခါးတစ္စီးပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးတစ္ခန္းလွ်င္တစ္စီးရပ္နားနိင္ေသာကားပါကင္ကို Basement တြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။
Pile Foundation ၊ ကိုရီးယားပါေကးအခင္း ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။
အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ ေျမညီထပ္ Unit A ႏွင့္ Unit B တို႔မွာ က်ပ္သိန္း ၂၅၀၀ ျဖစ္၍က်န္အထပ္မ်ားတြင္ Unit A ႏွင့္ B တို႔မွာ က်ပ္သိန္း ၁၆၀၀ ျဖစ္၍ Unit C ႏွင့္ D တို႔မွာ က်ပ္သိန္း ၁၇၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Penthouse ဧ။္ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။
ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမအရစ္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိေငြကို လ ၃၀ သို႔မဟုတ္ လ ၅၀ အရစ္က်ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

MyanmarBuildersGuide

Source : Yone Mine Development

Read 2976 times Last modified on Wednesday, 13 June 2018 09:38
Rate this item
(0 votes)