Scott View Tower

Scott View Tower

Scott View Tower စီမံကိန္းကို အမွတ္ ၃၇၇/၃၈၃ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို Mother land construction မွဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ထားသည္ ဟုသိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိုင္မည္ ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ေျမဧရိယာ ၈၄၀၀၀ စတုရန္းေပေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

ထုိစီမံကိ္န္းတြင္ အထပ္ေပါင္း ၁၂ ထပ္ခြဲပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လႊာတြင္ ၈ ခန္းပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိ္န္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၉၆ ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး penthouse ၄ လုံးပါ၀င္မည္ ဟုသိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းတြင္ ဓာတ္ေလွခါး ၄ စင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံကိ္န္းတြင္ပါ၀င္ေသာအခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၇၅၀ စတုရန္းေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းpricing မွာ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀ ၀န္းက်င္က်သင့္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမွာ အခန္း၀ယ္ယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ညႈိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟုသိရသည္။

Read 6547 times Last modified on Wednesday, 01 August 2018 14:12
Rate this item
(0 votes)