MyinTawThar Apartment

MyinTawThar Apartment Google

ယင္း Apartment သည္အမွတ္(၁၅၂၆) ၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊သာေကတျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရိွေၾကာင္းသိရသည္

ထို Project ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခဲ့၍ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ယင္း Apartment ကို MKT Construction Design အဖြဲ႕မွ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ MKT Construction မွ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပ၄၀ x ေပ၆၀က်ယ္၀န္းေသာေျမေပၚတြင္ MyinTawThar Apartment ကိုေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး

Hall Type အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အထပ္ေပါင္း(၈)ထပ္ရွိမည္ ျဖစ္ျပီးတစ္လႊာလွ်င္(၂)ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Penthouse (၁)ခန္းလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခန္းမ်ားမွာ စတုရန္းေပ (၁၀၂၆)က်ယ္၀န္းမည္ျဖစ္ျပီး Penthouse မွာစတုရန္းေပ (၁၈၅၆)က်ယ္၀န္းေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဓာတ္ေလွခါး(၁)စီးပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။

Pile Foundation ၊ Own Meter ၊ Own Motor ၊ 1000 Litre Steel Tank စသည့္ Facilities မ်ားလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခန္းမ်ားဧ။္မူရင္းေစ်းႏႈန္းမွာေျမညီထပ္တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း(၁၂၃၀) ၊ 5th Floor မွ 7th Floor အထိ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း(၁၀၂၅)ႏွင့္ Penthouse က်ပ္သိန္း(၁၈၀၀)တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

ေအာက္တိုဘာလ၁၃ရက္ေန႔ မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ The 5th Housing & Living 2017 ျပပြဲတြင္၀ယ္ယူမည္ဆိုပါကေျမညီထပ္တစ္ခန္းလွ်င္

 

က်ပ္သိန္း(၁၀၄၅) ၊ 5th Floor မွ 7th Floor အထိ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း(၈၆၀)ႏွင့္ Penthouse က်ပ္သိန္း(၁၅၃၀) ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိနိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမဦးဆံုးစာခ်ဴပ္ခ်ဳပ္ဆိုဆိုျခင္းက်ပ္၁၀သိန္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိေငြကိုႏွစ္လအတြင္း၅၀%စီေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Read 4105 times Last modified on Friday, 13 October 2017 16:07
Rate this item
(0 votes)