Polo Club Asia Residence

Polo Club Asia Residence polo club website

Polo Club Residence စီမံကိန္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၅၁/A၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း ႏွင့္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး၊ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ တြင္တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထို စီမံကိန္းကို Golden Glory Group PTE ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတုိ႕မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံမွ China State Construction Engineering Corporation မွ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ Langdon & Seah မွ quantity Surveyor ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ Asian Acre Advisors Holdings PTE မွ Marketing အၾကံေပးအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးထားၿခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ေျမကို Union of Myanmar Economic Holdings မွပုိင္ဆိုင္ၿပီး အေဆာက္အဦး၏ အျမင့္မွာ ၁၁၆.၁ မီတာရွည္လ်ားေႀကာင္းသိရသည္။

ထုိစီမံကိ္န္ုးကို ေျမဧက ၈.၈ ဧက ရွိေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးႏွစ္ ၅၀ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၿပီးေနာက္ထပ္ ၁၀ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံခ်ဳပ္ဆုိမည္ ဟုသိရသည္။

အေဆာက္အဦးႏွင့္ဒီဇိုင္း

အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းကို စကၤာပူႏိုင္ငံမွ DP Architects မွ ဗိသုကာဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စကာပူႏိုင္ငံမွ DP Engineers မွ M & E ဒီဇိုင္းႏွင့္ C & S ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အေဆာက္အဦး၏ အတြင္းပိုင္းဒီဇိုင္းကို စကၤာပူႏိုင္ငံမွ DPD International မွ တာ၀န္ယူထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈကို Surbana International Consultants မွ တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား၊ ရုံးခန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္၊ shopping center တုိ႔ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

Phase 1 ကုိလူေနတာ၀ါႏွစ္လုံး ကို အထပ္ ၃၄ ထပ္စီ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၅၅၁ ခန္း ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။ Phase 1၏ေျမဧရိယာမွာ ၂.၁ ဧကႏွင့္  ၾကမ္းခင္းဧရိယာမွာ ၁၅၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာ ရွိၿပီး Ground Floor တြင္ shopping mall တစ္ခုပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္လႊာတြင္ အခန္း ၁၃ ခန္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္ ၂ ထပ္ႏွင့္ level 1,2 တုိ႔တြင္ ကားပါကင္ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

အခန္းအမ်ဳိးအစား ၇  မ်ဳိးပါ၀င္မည္ဟု သိရၿပီး ၃လႊာတြင္ ေရကူးကန္၊ အားကစားခန္းမ အစရွိသည့္ facilities မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Phase 2 ႏွင့္ 3 တြင္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ serviced apartments, commercial ႏွင့္ retail space မ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အထပ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ Phase 2 ၏ ၾကမ္းခင္းဧရိယာမွာ ၇၅,၀၀၀ စတုရန္းမီတာ ႏွင့္ Phase 3 ၏ ၾကမ္းခင္းဧရိယာမွာ ၁၅၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာခန္႕ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ Phase 2 အေဆာက္အဦးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္စတင္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

အခန္း Pricing ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ

Phase 1 တြင္ပါ၀င္ေသာ တာ၀ါႏွစ္ခုအနက္ပထမဆုံးတာ၀ါမွအခန္းမ်ားကို အေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အခန္း pricing မ်ားမွာ ၁ စတုရန္းေပလွ်င္ $ 300 မွ $ 490 အထိ ရွိၿပီး အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၇၉၄ စတုရန္းေပမွ ၂၆၂၄ စတုရန္းေပ အထိရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အေဆာက္အဦးကို အရစ္က်အေနျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစခ်င္း ၁၀ ရာခို္င္ႏႈန္းအရင္ေပးေခ်ရမည္။ ေနာက္၂ လ တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ၂၄ လအထိ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းအပ္လွ်င္ က်န္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးေဆာက္လုပ္၍ အခန္းအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from pamphlet, phone, polo club website.

Read 7975 times Last modified on Wednesday, 07 September 2016 15:34
Rate this item
(0 votes)