No.413 Damazayti Project

No.413 Damazayti Project Google

ယင္း ပေရာဂ်က္သည္အမွတ္ (၄၁၃) ၊ ဓမၼေစတီလမ္း ၊ (၈) ရပ္ကြက္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းပေရာဂ်က္ကို Yone Min  Construction Design အဖြဲ႕မွဒီဇိုင္းဆြဲ၍ Yone Min  Construction မွေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အထပ္ေပါင္း(၈)ထပ္ရွိမည္ ျဖစ္ျပီးတစ္လႊာတြင္(၂)ခန္းပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။

Penthouse (၁)ခန္းလည္းပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို၂၀၁၇ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္စတင္ေဆာက္လုပ္၍၂၀၁၉ႏွစ္စပိုင္းတြင္ျပီးဆံုးမည္ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။

အခန္းမ်ားမွာဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ(၁၇’x၅၂’) စတုရန္းေပ၈၈၄ေပျဖစ္ျပီး (၄၀’x၆၀')ေျမေပၚတြင္ေဆာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Mini Condo အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ကားပါကင္ ကိုေျမညီထပ္တြင္ထားရွိမည့္အျပင္စီမံကိန္းေျမေနရာေရွ႕ႏွင့္ ေဘးမ်ားရွိ ေျမပို မ်ားတြင္ကားမ်ားရပ္နားႏိုင္ပါသည္။

Pile Foundation ၊ (၈) ေယာက္စီးဓာတ္ေလွကား ၊ GENERATOR ၊ (၂၄) နာရီလံုျခံဳေရးစနစ္ ၊ ကိုရီးယားပါေကး စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ 1st Floor ၊ 2nd Floor ႏွင့္ 3rd Floor =က်ပ္သိန္း၁၄၀၀ခန္႕ ႏွင့္ 4th Floor ၊ 5th Floor ၊ 6th Floor ၊ 7th Floor ႏွင့္ Penthouse =က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ခန္႔တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမအရစ္ ၁၀% မွ ၃၀% အထိေပးသြင္းျပီးက်န္ေငြကို လ(၅၀)(အတိုးမဲ့) ႏွင့္လ(၁၀၀)(အတိုး၁၂%) ေပးသြင္းရမည့္အရစ္က်စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

Source : Yone Min Development

 

 

 

Read 4418 times Last modified on Monday, 28 August 2017 14:42
Rate this item
(1 Vote)