Marlar Myaing Residence

Marlar Myaing Residence Malar Myaing Residence Website

ထုိစီမံကိန္းကိုအမွတ္ ၅၃၁-A၊ မာလာၿမိဳင္ရိပ္သာလမ္း၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို AMPS မွ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး ဦးေဆာင္ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိေႀကာင္းသိရသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟုခန္႕မွန္းထားပါၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယထပ္ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ အထပ္ေပါင္း ၈ထပ္ပါ၀င္ၿပီး ၁ ထပ္တြင္ ၄ ခန္းျဖင့္ အခန္းေပါင္းေပါင္း ၃၂ ခန္းပါ၀င္ပါသည္။

ထုိစီမံကိန္းတြင္ ဓာတ္ေလွကားႏွစ္စင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Basement ႏွင့္ ground floor တြင္ ကားပါကင္ပါ၀င္ၿပီး Mazzanine တြင္ အားကစားခန္း ပါ၀င္ေႀကာင္း သိရသည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ စတုရန္းေပ ၁၃၀၀ ေက်ာ္မွ ၁၅၀၀ေက်ာ္ခန္႔က်ယ္၀န္းၿပီး စတုရန္းတစ္ေပလွ်င္ ၁သိန္း၉ေသာင္းခန္႕က်သင့္မည္ဟုသိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမွာ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းအရင္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္၇၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္ေၿခာက္လထိ အရစ္က် ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from Malar Myaing residence sales office

Read 5331 times Last modified on Wednesday, 24 August 2016 11:02
Rate this item
(0 votes)