အလံုျမိဳ႕နယ္ရွိစိတ္၀င္စားဖြယ္ Apartment

အလံုျမိဳ႕နယ္ရွိစိတ္၀င္စားဖြယ္ Apartment Google

ယင္း Apartment အမွတ္(၁၀၇) ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း ၊ အလံုျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းပေရာဂ်က္ကို MMM Construction မွေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အထပ္ေပါင္း(၆)ထပ္ရွိမည္ ျဖစ္ျပီးတစ္လႊာတြင္(၂)ခန္းပါ၀င္မည္။

အခန္းမ်ားမွာဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ(11’-6’’x48’)jျဖစ္ျပီး Hall Type အခန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္မီတာ ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ၊ Orient Plastic Paint စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေျမညီထပ္ = က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ၊ ၂လႊာ = က်ပ္သိန္း ၄၈၀ ၊ ၃လႊာ = က်ပ္သိန္း ၄၅၅ ၊ ၄လႊာ= က်ပ္သိန္း၄၃၀ ၊ ၅လႊာ = က်ပ္သိန္း၄၀၅ ၊ ၆လႊာ = က်ပ္သိန္း ၃၈၀(Decoration ျပင္ဆင္ျပီး) ခန္႔ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမဆံုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုဆိုျခင္း၉၀%ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္၍က်န္ရွိေသာ၁၀%ကိုအခန္းအပ္သည့္ေန႔တြင္ေပးေခ်ရမည္ဟုသိရွိရပါသည္။

Read 2601 times Last modified on Friday, 25 August 2017 14:43
Rate this item
(0 votes)