အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား

အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား google

အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

 

 

၁။ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈရုံးသို႔ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေလ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။

 

    ဌာနမွ သတ္မွတ္ေလ်ာက္လႊာ

 

    အိမ္ငွားမရွိလွ်င္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အိမ္ငွားရွိလွ်င္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အိမ္ငွားရွိလွွ်င္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

 

    သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ(၃)ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေပးထားေသာ ေျမပံု/ ေျမရာဇ၀င္မူရင္း

 

    ဂရန္မိတၱဴ(သို႔) နယ္နိမိတ္တိုင္းတာသတ္မွတ္သည့္ေျမပံု(မူရင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရန္)

 

    ေဘးေျမကြက္မ်ားမွ ကန္႔သတ္ရန္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳေရးမွဴး၏ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္

 

  <<ကန္ထရိုက္တာလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ား>>

 

    ေလ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ

 

    ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံ၏  အခြန္ေၾကြးက်န္ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္

 

    လိုင္စင္ရအင္ဂ်င္နီယာမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဆိုျပဳပံု(၃)စံု

 

    (၃)ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အေဆာက္အံုအင္ဂ်င္နီယာ (SEC)မွ တြက္ခ်က္တင္ျပထားသည့္ အေဆာက္အအံု၏ ခိုင္မာမႈဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္ပံုစံ(၁)စံု

 

    (၄)ထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ တင္ျပရန္လိုပါသည္။

 

    (က) ေျမပိုင္ရွင္၊ လိုင္စင္ကန္ထရိုက္တာ၊ လိုင္စင္အင္ဂ်င္နီယာ၊ အေဆာက္အအံုအင္ဂ်င္နီယာတို႔၏ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိ

 

    (ခ) ေျမခံနိုင္အား စမ္းသပ္မႈ (Soil Test)

 

    (ဂ) ၀ဲ၊ ယာတြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုရွိပါက၎အေဆာက္အဦးမ်ား၏ Theodolite Readingတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

    ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက https://www.buildersguide.com.mm/ သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔နိုင္ပါတယ္ရွင္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 360 times Last modified on Friday, 12 April 2019 10:44
Rate this item
(0 votes)
Tagged under