How To

Friday, 21 September 2018 13:38

တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရာဝယ္

တင္ဒါ တစ္ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ . . - ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား - ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား - လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား (က) ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား။ ၁။ ကုမၸဏီ လိုင္စင္၂။ MEC ၏ ကုမၸဏီ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္၃။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္ မွတ္ပံုတင္၄။ စည္ပင္လိုင္စင္၅။ အိုးအိမ္မွ ထုတ္ေပးေသာ ကန္ထရိုက္လိုင္စင္၆။ PE. RE. RSE ရရွိၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္မ်ား၇။ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၈။ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ဖူးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏     လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွံသည့္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ား။၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏Corporate Mamber Company လက္မွတ္၁၀။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာဥ္/ယႏၱရား (ဓါတ္ပံုမ်ား ပူးတဲြရန္)၁၁။ အင္ဂ်င္နီယာ ဖဲြ႕စည္းပံု (CV Form ပူးတဲြရန္)၁၂။ ကုမၸဏီ ဖဲြ႕စည္းပံု (Up Date စာရင္း)၁၃။ ယခင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ဖူးေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား       ( တန္ဖိုးႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားပါ ပူးတဲြရန္)၁၄။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကး (ဘဏ္ေထာက္ခံခ်က္ အပါအဝင္)၁၅။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏ ( Bank Statement)၁၆။ ေျမျပင္သို႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး တင္ျပစာ      ( သက္ဆိုင္ရာ ဌာန ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတဲြရန္ )၁၇။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ပါက Soil Test ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္၁၈။ ေဒသႏၲေစ်းႏွဳန္း အတိုင္း တြက္ခ်က္ထားသည္မွာမွန္ကန္ေၾကာင္း ကတိဝန္ခံခ်က္။၁၉။ Deposit သြင္းၿပီးေၾကာင္း PO ခ်က္မိတၱဴ၂၀။ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% ၊ လုပ္ငန္းခြန္ ၂% ၊ တြက္ခ်က္မွဳ၂၁။ လုပ္သား အေရအတြက္၂၂။ ယခင္ လွဴဒါန္းခဲ႕ေသာ လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ၂၃။ ကုမၸဏီ လိပ္စာ E Mail၂၄။ ကုမၸဏီ၏ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မွဳ၂၅။ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ CV Form မ်ား (ခ) ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား  အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုၿပီးသတ္မွတ္ရက္တြင္ တင္ဒါ ၿပိဳင္ပါက . . . ၁။ ပထမ အႀကိမ္ . . .ကုမၸဏီ Profile အရင္ ၿပိဳင္ရပါသည္။ ၂။ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ကုမၸဏီ Profile ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာTechnical ပိုင္း ၿပိဳင္ရပါသည္။ ၃။ တတိယအႀကိမ္ . . .Technical ပိုင္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာေစ်းႏွဳန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါသည္။ ၄။ အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို . . .တင္ဒါစီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖဲြ႕မွ စီစစ္၍ . .တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ၅။ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း စာရရွိပါက . . .သက္ဆိုင္ရာ ဌာနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ရပါသည္။ (ဂ) လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား            ၁။ လုပ္ငန္းစတင္ ဝင္ေရာက္သည့္ ေန႕မွ စ၍သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၏ Q.C အဖဲြ႕မ်ား . .Work Done အဖဲြ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကိုလိုက္နာခံယူရပါသည္။ ၂။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွဳ အေျခအေနကို . . .တစ္ပတ္ (၁)ႀကိမ္ ျပန္တမ္း ပို႕ေပးရပါသည္။ ၃။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕မ်ား . .ရပ္မိရပ္ဖမ်ား . . ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္ ရယူရပါသည္။ ၄။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအား လဲႊေျပာင္း / အပ္ႏွံစာခ်ဳပ္ . . .ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါကလည္း ဌာန၏ စာရင္းစစ္မ်ား၏ . . .စစ္ေဆးခံၿပီးသည္အထိ တာဝန္ယူရပါသည္။ ၅။ ၂ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအား . .သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွ အပ . .တာဝန္ခံ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးပါက . .ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးပါမည္ဟု . .ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ ေရးထိုးရပါသည္။ သို႕မွသာၿပီးျပည္စံုေသာ တင္ဒါ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါ မေအာင္ျမင္ပါက . . . - တင္ဒါ ေဖာင္ဝယ္ယူစရိတ္- Estimate တြက္ခ်က္ ကုန္က်စရိတ္- ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ခရီးစရိတ္ ႏွင့္ စားစရိတ္- တင္ဒါၿပိဳင္ပဲြ သြားလာစရိတ္ ႏွင့္ စားစရိတ္- Deposit ေခတၱ စိုက္ထားေငြ- - - -  စသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုတင္ဒါ ယွဥ္ၿပိဳင္သူဘက္က ကုန္က်ရပါသည္။ Source:Moe Z
Friday, 21 September 2018 13:15

ကြန္ကရစ္ေကာင္းေကာင္းရရွိဖို႕ ဘယ္လိုေရာစပ္ၾကမလဲ???

          ကြန္ကရစ္ ေကာင္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ရန္ ေရာသည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိဳးမွန္ ေရာစပ္ရသည္။
Friday, 21 September 2018 09:31

လုပ္ငန္းခြင္မွာဝန္ထမ္းကိုု ဘယ္လိုုအကဲျဖတ္ၾကပါသလဲ???

          နုုိင္ငံျခားတိုုင္းျပည္ေတြမွာ သြားေရာက္အလုုပ္လုုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းကုုမၸဏီတစ္ခုုမွာ အလုုပ္ဝင္လုုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အလုုပ္စုုၿပီး လုုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုုပ္ခြင္မွာ လူကိုု အကဲျဖတ္တဲ့နည္းမ်ား သိရိွထားရင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
Friday, 07 September 2018 12:49

သင့္အိမ္ေလးအတြက္နံရံသုတ္ေဆးအေရာင္ ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ၾကမလဲ???

            အ၀တ္ဗီရို၊ အမွတ္တရေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ဘ၀ ေနထိုင္မႈေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ေနအိမ္အတြက္ နံရံသုတ္ေဆး အေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။
Friday, 17 August 2018 12:44

သင့္အိမ္ကမီးဖိုေခ်ာင္အနံ႕အသက္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနၿပီလား?

          သင့္အိမ္ကမီးဖိုေခ်ာင္အနံ႕အသက္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနၿပီလား?လြယ္ကူစြာအနံ႕အသက္ ကင္းေစမဲ့နည္းလမ္းေလးေတြေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
Friday, 29 June 2018 13:26

သစ္သားကုန္ၾကမ္းမွ ဘယ္လိုအိမ္သံုးပစၥည္းေတြကို ျပဳလုပ္ၾကမလဲ???

သစ္တစ္ပင္ရဲ႕တန္ဖိုးက အရြယ္ေတာ္သစ္တစ္ပင္အရြယ္ကစလုိ႔ သစ္ပင္ႀကီးႀကီးမားမားရွင္သန္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ ခုတ္ထြင္းလုိက္ တဲ့ အခ်ိန္အထိ သစ္တစ္ပင္လံုးက အက်ိဳးရွိပါတယ္။
Friday, 29 June 2018 11:55

သင့္အိမ္မွာမွန္ေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့စြမ္းအားေတြကို ရရွိေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ???

မွန္ေတြက အံၾသဖြယ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္လို႔ သင္ယံုႀကည္ပါသလား?
Friday, 08 June 2018 16:06

မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းေတြ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔ခက္ခဲေနပါလား?

အိမ္ရွင္မေတြအတြက္ မီးဖိုေခ်ာင္သန္႔ရွင္းေရးဟာေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ ပစၥည္းေတြက သန္႔ရွင္းဖို႔ လြယ္ကူသလို တခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြက အနည္းငယ္ခက္ခဲပါတယ္ေနာ္။
Friday, 25 May 2018 11:37

ေခတ္မီ အလွဆင္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Wallpaper

ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၌အိမ္အလွဆင္ရာေနရာတြင္ ပထမဆုံးတီထြင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ Wallpaper ေခၚ နံရံ ကပ္စကၠဴအမ်ဳိးအစားသည္ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ေစ်းကြက္၌ေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ၿပီ ျဖစ္သည္။

Search Articles